MFV.HU
MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET
Kutatás, oktatás, környezetvédelem, természetvédelem, ismeretterjesztés és kultúra
CÉLJAINK
Az Egyesület célja: A Magyar Földtani Védegylet Egyesület a földtudományok és a kapcsolódó diszciplinák teljes spektrumát lefedve kutatási, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, ismeretterjesztési és kulturális tevékenységét tekinti elsődleges céljának, alaptevékenységének.
Az Egyesület a nagy múltra és hagyományokra visszatekintő magyar geotudomány hírnevét kívánja öregbíteni azáltal, hogy óvja és védi a természet értékeit, illetve terjeszti a földtudomány eredményeit. Az MFV a környezettudatosság és a fenntarthatóság értékeinek szellemében végzi minden tevékenységét, célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak. Ezen értékek közvetítése - elsődlegesen az ifjúság és a diákok felé - a szervezet egyik fő prioritása, ezáltal is törekedve a természetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére.

Magyar Földtani Védegylet Egyesület Alapszabálya
2014/I. Közgyűlés alapján
2014.01.09
Egyesület Alapszabálya
A Magyar Földtani Védegylet alapszabályát a következőképpen állapítja meg.

1. Általános rendelkezések

1.1 Az Egyesület neve: Magyar Földtani Védegylet Egyesület
1.2 Az Egyesület rövid neve: MFV
1.2.1 Az Egyesület nemzetközi elnevezése: Defence Association of Hungarian Geology
1.3 Székhely: 6722 Szeged, Jósika u. 35. fszt. 5.
1.4 Levelezési cím: 6721 Szeged, Bercsényi u. 5/B I./3.
1.5 Működési területe: működése kiterjed az egész ország területére
1.6 Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy
1.7 Az Egyesület alapításának éve: 2008
1.8 Az Egyesület Internetes elérhetősége: www.mfv.hu
1.9 Az Egyesület E-mail címe: info@mfv.hu
1.10 Az Egyesület logója:

2. Az Egyesület célja

2.1. Az Egyesület célja: A Magyar Földtani Védegylet Egyesület a földtudományok és a kapcsolódó diszciplinák teljes spektrumát lefedve kutatási, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, ismeretterjesztési és kulturális tevékenységét tekinti elsődleges céljának, alaptevékenységének.
Az Egyesület a nagy múltra és hagyományokra visszatekintő magyar geotudomány hírnevét kívánja öregbíteni azáltal, hogy óvja és védi a természet értékeit, illetve terjeszti a földtudomány eredményeit. Az MFV a környezettudatosság és a fenntarthatóság értékeinek szellemében végzi minden tevékenységét, célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak. Ezen értékek közvetítése - elsődlegesen az ifjúság és a diákok felé - a szervezet egyik fő prioritása, ezáltal is törekedve a természetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére. Az Egyesület további célja és alaptevékenysége, hogy a geotudományok kérdéskörét tárgyaló és bemutató előadásokkal, expedíciók, kirándulások és túrák szervezésével –különös tekintettel Magyarországon és a Kárpát-medencében-, szakmai vetélkedők és versenyek tartásával, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével a hazai- és nemzetközi szakma előtt is megjelenjen, ismerté és elismerté váljon.
Az Egyesület az esélyegyenlőség jegyében nemtől, kortól, vallástól, etnikai hovatartozástól és nemzetiségtől függetlenül lehetőséget biztosít mindenki számára, aki a geotudományok iránt érdeklődik, hogy az MFV által rendezett programokon (gyermek és ifjúsági képzéseken, oktatási programokon, túrákon és kirándulásokon) részt vehessen, továbbá azok szervezésében és lebonyolításában is segédkezzen.

3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.1. Az Egyesület Rendes tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A Rendes tag felvételről a Közgyűlés dönt.
3.2. Az Egyesület Pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A Pártoló tag felvételről az elnökség önállóan is dönthet. Jelentkező pártoló tag elutasítása esetén a jelentkező pártoló tag a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.
3.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, akit a tagság jelölése alapján a közgyűlés megszavaz.
3.4. Az egyesületi tagság megszűnik, kilépésével, vagy kizárásával.
3.5. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület titkárával és az Egyesület elnökével.
3.6. A tag kizárásáról első fokon az elnökség dönt. A meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. E kizáró okok a következők lehetnek:
- A tag a társaság hírnevét rombolja nyilvánosan.
- Az esedékes tagdíjat 2 évig felszólítás ellenére sem fizeti be.
- Összeférhetetlen magatartásával a tagok érdekeit vagy hírnevét károsítja.
Kizáró határozat ellen 30 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.
4.2. A szavazati jogát minden rendes tag személyesen gyakorolhatja.
4.3. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.
4.4. Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.
4.5. A pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a tisztségre nem választhatók adományaikkal, munkájukkal segíthetik a társaság munkáját. A taggyűlésre meghívót kapnak,a taggyűlésen részt vehetnek, hozzászólhatnak, de szavazati jogkörrel nem rendelkeznek.

5. Az Egyesület szervei: Közgyűlés és Elnökség

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlést a bíróság felhívására is össze kell hívni.
A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni, úgy hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a rendes tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja. A közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.
A közgyűlés határozatképes, ha ott a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, hogy ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már tájékoztatták. A megismételt közgyűlés az eredeti határozatképtelenség miatt elmarad – közgyűlés időpontját követően, 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
5.2. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdés elvetettnek tekinthető, amelynek ismételt szavazására a következő közgyűlésen van lehetőség. A közgyűlésen csak rendes tag szavazhat. Minden rendes tagnak, minden kérdésben szavazati joga van. A szavazati jog át nem ruházható. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg, minden egyéb szavazás esetén a szavazás nyílt.
5.3. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselőszervek megválaszolása, a programbeszámolók és tervek, gazdasági beszámolók elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása. Az elnökség tagjainak visszahívása vagy lemondásának elfogadása. Az elnökség tagjainak visszahívása szükség esetén a közgyűlés feladata, kimondásához a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
Az alapszabály elfogadásához és módosításához, az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondására a szavazásra jogosult tagok minősített többség szükséges. Minden egyéb döntés esetében a magjelent szavazatra jogosult tagok 50% + 1 fő (egyszerű többség) igenlő szavazata szükséges.
A tagok kizárásáról az elnökség dönt első fokon. Másodfokon a közgyűlés dönt minősített szótöbbséggel.
5.4. Az Egyesület bármely rendes tagja javasolhat a közgyűlésbe napirendi pontot. Ezt s közgyűlés összehívása előtt legalább 7 nappal be kell nyújtani a elnökség felé. A javasolt napirendi pontot előzetesen bárki megtekintheti, lehetőség szerint a teljes tagság előtt nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlésen minden napirendi pontot meg kell tárgyalni, arról döntést kell hozni. Bármely javaslatot elhalasztani csak a beterjesztő beleegyezésével lehet.
5.5. A közgyűlés állandó napirendi pontjai:
- Az Egyesület gazdasági helyzetéről, az előző közgyűlés óta bekövetkezett kiadásokról és bevételekről szóló tájékoztató,
- a programok beszámolói az előző közgyűlés óta végrehajtott tevékenységről,
- programtervek a következő közgyűlésig.

6. Az Egyesület képviselő szervei

6.1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnökök, alelnök és titkár.
6.2. A Közgyűlés az Elnökség tagjait, 2 évre választja. Az Alakuló Közgyűlés Páll Dávid Gergelyt elnöknek, Csanádi Attilát alelnöknek és Veres Zsoltot titkárnak megválasztotta.
6.3. Két közgyűlés között az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Ezen döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
6.4. Az Elnökség feladatai és hatásköre:
- Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve, irányítja az Egyesület működését.
- Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
- Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
- Az Elnökség ülései nyilvánosak.
- Az Elnökség határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg.
- Az Elnökség összehívhatja a közgyűlést, javaslatot tehet intézkedés megtételére és ehhez kapcsolódóan szavazást kezdeményezhet;
- Az Elnökség dönthet a tagok felvételében, a kapcsolódó fellebbezési eljárások döntését tudomásul veszi;
6.5. Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolni és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
6.6. Az elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülései az egyesület tagjai számára nyilvánosak.
6.7. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő. Első szavazategyenlőség esetén a kérdéses pont ügyét későbbi közgyűlésre halasztják. Amennyiben második ülésen sincs többségi szavazat, úgy az Elnök a kérdéses pont módosítását indítványozza.
6.8. Az Elnök jogai és kötelezettségei:
- Az elnök irányítja az Elnökség munkáját;
- Az elnök vezeti az Elnökség üléseit;
- Az elnök képviseli az Egyesületet;
- Az elnök intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
- Az elnök összehívja az Elnökség üléseit;
- Az elnök a közgyűlést bármikor összehívhatja;
- Az elnök vezeti az ügyintéző apparátust;
- Az elnök irányítja az Egyesület gazdálkodását;
- Az elnök megbízólevelet adhat ki pénzügyek intézéséhez;
- Az elnök harmadik személyekkel való szerződések megkötését végezheti;
- Az elnök a tagság érdekeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie;
- Az elnöknek a tagságról, illetve harmadik személytől bármilyen címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell;
- Az elnök feladata az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
6.9. Az Alelnök jogai és kötelezettségei:
- Az Elnököt távollétében az Alelnök helyettesít. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
6.10. A Titkár jogai és kötelezettségei:
- A titkár az Egyesület adminisztratív feladatait látja el;
- A titkár az Egyesület pénzállományát kezeli;
- A titkár a tagság pénzéről az elnöknek és a közgyűlésnek beszámol;
- A titkár a kiadások számláit ellenőrzi;
- A titkár a számlák kezelését és nyilvántartását végzi;
- A titkár feladata a pénztárkönyv vezetése;
- A titkár feladata a számlák hitelességének ellenőrzése;
- A titkár feladata mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése.
6.11. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.
6. 12. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik rendes tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.
6.13. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
6.14. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
6.15. Az elnökség jogosult akár a rendes tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

7. Az Egyesület képviselete

7.1. Az Egyesület képviseletére az Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt mindhárom elnökségi tag önállóan láthatja el. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.
A 2011/II. Közgyűlés által 2 évre megválasztott képviselők neve: Páll Dávid Gergely (Elnök), Csanádi Attila (Alelnök), Veres Zsolt (Titkár).

8. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

8.1. A tagok éves díjának mértéke: 6000 Ft, azaz hatezer forint amit minden év december 31-ig kötelesek a Titkár részére átadni, vagy az egyesület bankszámlaszámára átutalni. Az év közben csatlakozott tagok esetében a mindenkori csatlakozási hónapra számolt éves töredék tagdíjmegfizetése szükséges, amely 500 Ft, azaz ötszáz forint/hónap arányban számolandó.
8.2. A tagok által befizetett díjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.
8.3. Az Egyesület vagyona oszthatatlan.
8.4. Az Egyesület tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
8.5. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből és saját kiadványainak bevételéből gazdálkodik.
8.6. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
8.7. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási –, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
8.8. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról az alapszabály vagy közgyűlés rendelkezik.
8.9. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyvet kell vezetni, amit ki kell egészíteni a bankszámlán történő tranzakciót igazoló papírokkal és/vagy a hónap végi bankszámla-kimutatásokkal, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít, mellékelve minden elektronikus pénzmozgást igazoló dokumentumot.
8.10. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
8.11. Az egyesület tagsági díjának nem fizetése esetén, akkor zárható ki a tag, ha előzetesen a titkár a fizetésre írásban, postai úton és/vagy lehetőség szerint szóban felszólította és a következményekre figyelmeztette.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre a 2001. Évi CVI-os tv. 1. § (4) bekezdésével módosított Etv. 15. §. (4). rendelkezések alapján.
9.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
9.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdések egyrészt az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv. Rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok irányadók.

Alapszabály Kelt.: Szeged, 2012. 05. 10.
…………………………….
Páll Dávid Gergely
Elnök
…………………………….
Csanádi Attila Levente
Alelnök
…………………………….
Veres Zsolt
Titkár
© 2008-2023 MAGYAR FÖLDTANI VÉDEGYLET